Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Ninh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN, HÒA GIẢI VIÊN PHÁP LUẬT

Đăng lúc: 00:00:00 02/04/2024 (GMT+7)
100%
Print


DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ ĐÔNG NINH

         

STT

Tên huyện/quận/ thành phố… (cấp huyện)/xã, phường, thị trấn (cấp xã)

Họ và tên

Địa chỉ
thường trú

Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

I

Cấp xã

 

 

 

1

Xã Đông Ninh

Nguyễn Văn Trọng

 Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê

QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

2

Xã Đông Ninh

Lê Văn Bính

Thôn Học Thượng, xã Đông Hoàng

QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

3

Xã Đông Ninh

Lê Thị  Thúy

 Thôn Tam Xuyên, xã Đông Khê

QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

4

Xã Đông Ninh

Lê Bá Hùng

   Thôn Thế Giới, xã Đông Ninh

QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

5

Xã Đông Ninh

Lê Thị Duyên

  Thôn Nghè Tiên, xã Đông Khê

QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

6

Xã Đông Ninh

Nguyễn Tiến Thành

Khu Phố Phượng Lĩnh,Thị Trấn Rừng Thông

QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

7

Xã Đông Ninh

Nguyễn Quang Khải

Thôn Cẩm Tú, xã Đông Hoàng

QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

8

Xã Đông Ninh

Lê Thị Bình

Thôn Hòa Bình, xã Đông Ninh

QĐ số 543/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

 

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ ĐÔNG NINH

                 

STT

Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã)

Họ và tên

Năm sinh

Giới
 tính

Dân
tộc

Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)

Trình độ chuyên môn
(nếu có)

Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

I

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Đông Ninh

Lê Đăng Hoà

10/6/1961

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thành Huy

CĐQS

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

2

Xã Đông Ninh

Nguyễn Duy Tú

19/05/1980

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thành Huy

ĐHNV

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

3

Xã Đông Ninh

Trịnh Thị Xuân

9/4/1960

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thành Huy

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

4

Xã Đông Ninh

Lê Thị Nhàn

22/11/1992

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thành Huy

ĐHBCTT

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

5

Xã Đông Ninh

Nguyễn Thị Tươi

30/12/1967

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thành Huy

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

6

Xã Đông Ninh

Nguyễn Xuân Tần

2/10/1965

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thành Huy

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

7

Xã Đông Ninh

Mai văn Tân

2/5/2006

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thành Huy

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

8

Xã Đông Ninh

Hà Xuân Thưởng

21/4/1962

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thế Giới

      Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

9

Xã Đông Ninh

Lê Văn Chữ

10/2/1959

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thế Giới

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

10

Xã Đông Ninh

Lê Thị Phương

10/1/1985

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thế Giới

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

11

Xã Đông Ninh

Lê Văn Hùng

10/2/1953

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thế Giới

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

12

Xã Đông Ninh

Lê Thị Thêu

5/1/1976

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thế Giới

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

13

Xã Đông Ninh

Lê Thị Ngọc Anh

2/5/2007

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thế Giới

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

14

Xã Đông Ninh

Lê Bá Hưng

10/20/1980

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thế Giới

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

15

Xã Đông Ninh

Lê Đình Thoan

19/05/1962

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Hòa Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

16

Xã Đông Ninh

Lê Đình Gần

20/12/1960

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Hòa Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

17

Xã Đông Ninh

Lê Thị Dung

7/12/1983

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Hòa Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

18

Xã Đông Ninh

Lê Đình Tuấn

29/06/1997

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Hòa Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

19

Xã Đông Ninh

Nguyễn Văn Thống

10/10/1953

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Hòa Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

20

Xã Đông Ninh

Lê Thị Trà Giang

20/04/2001

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Hòa Bình

ĐHSPMN

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

21

Xã Đông Ninh

Lê Khắc Thân

11/20/1959

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Hòa Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

22

Xã Đông Ninh

Lê Đình Thi

3/10/1968

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Trường Xuân

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

23

Xã Đông Ninh

Lê Văn Thanh

20/08/1971

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Trường Xuân

không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

24

Xã Đông Ninh

Lê Đình Đồng

11/5/1980

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Trường Xuân

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

25

Xã Đông Ninh

Lê Thị Phương

20/12/1960

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Trường Xuân

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

26

Xã Đông Ninh

Lê Thị Ngọc

15/07/1959

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Trường Xuân

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

27

Xã Đông Ninh

Nguyễn Văn Nhung

08/081958

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Trường Xuân

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

28

Xã Đông Ninh

Lê Thị Mỹ Thuận

8/1/2001

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Trường Xuân

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

29

Xã Đông Ninh

Nguyễn Đủ

14/01/1956

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Vạn Lộc

không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

30

Xã Đông Ninh

Lê Sỹ Trường

3/11/1976

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Vạn Lộc

   không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

31

Xã Đông Ninh

Lê Thị Hạ

3/11/1959

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Vạn Lộc

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

32

Xã Đông Ninh

Lê Văn Nông

3/11/1960

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Vạn Lộc

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

33

Xã Đông Ninh

Lê Thị Linh

26/06/1968

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Vạn Lộc

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

34

Xã Đông Ninh

Nguyễn Bá Ninh

14/02/1962

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Vạn Lộc

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

35

Xã Đông Ninh

Lê Bá Thuận

19/8/1976

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Vạn Lộc

ĐHL

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

36

Xã Đông Ninh

Phan Thị Ngọc

12/4/1983

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Bình

ĐHQLNN

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

37

Xã Đông Ninh

Phạm Ngọc Giới

5/12/1958

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

38

Xã Đông Ninh

Nguyễn Thị Xuân

6/14/1992

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

39

Xã Đông Ninh

Chu Đình Vinh

2/15/1958

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

40

Xã Đông Ninh

Phan Thị Tho

20/10/1969

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

41

Xã Đông Ninh

Phạm Thị Hương

10/20/1969

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

42

Xã Đông Ninh

Lê Xuân Thạo

5/26/1905

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Bình

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

43

Xã Đông Ninh

Lê Văn Thế

7/5/1962

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Chẩn

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

44

Xã Đông Ninh

 Lê Sỹ Hoàng

20/10/1967

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Thọ Phật

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

45

Xã Đông Ninh

Lê Thị Hường

20/03/1956

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Chẩn

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

46

Xã Đông Ninh

Lê Thị Thương

1/4/1977

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Chẩn

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

47

Xã Đông Ninh

Lê Sỹ Tuế

11/12/1954

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Chẩn

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

48

Xã Đông Ninh

Lê Văn Mừng

6/11/1954

Nam

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Chẩn

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

49

Xã Đông Ninh

Lê Thị Vân

2/9/1998

Nữ

Kinh

Tổ hòa giải thôn Phù Chẩn

Không

QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/1/2022

 

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
370818

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289