Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
198
Hôm qua:
115
Tuần này:
1122
Tháng này:
8256
Tất cả:
225715

xã Đông Ninh tham gia hội thao CB, CCVC huyện Đông Sơn năm 2018

Ngày 14/05/2018 10:37:24

Tham gia họi thao CB, CCVC huyện Đông Sơn năm 2018, xã Đông Ninh tham gia thi đấu 3 nội dung: bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền

Thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 12/KH – UBND – L§L§ ngµy 09/4/2018 cña UBND – L§L§ huyÖn §«ng S¬n vÒ viÖc tæ chøc héi thao c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng chµo mõng ®¹i héi c«ng ®oµn ViÖt Nam lÇn thø XII, KØ niÖm 70 n¨m ngµy truyÒn thèng lùc l­îng vò trang huyÖn §«ng S¬n (16/5/1948 – 16/5/2018) vµ h­ëng øng “th¸ng c«ng nh©n” vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng n¨m 2018. Héi thao diÔn ra tõ ngµy 09/5/2018 – 10/5/2018.

Tham gia héi thao c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lao ®éng vµ lùc l­îng vò trang n¨m 2018. X· §«ng Ninh ®¨ng ký tham gia thi ®Êu 3 néi dung gåm c¸c m«n : Bãng chuyÒn nam, bãng bµn nam vµ cÇu l«ng nam. Tæng sè c¸c vËn ®éng viªn tham gia thi ®Êu t¹i héi thao lµ 14 vËn ®éng viªn.

IMG_20180509_140605.jpg

thi đau mon càu long

IMG_20180509_140624.jpg

thi đau bong chuyen

IMG_20180509_140712.jpg


thi đau mon bong ban

Nh×n chung héi tham ®· mang l¹i s©n ch¬i bæ Ých, lµnh m¹nh cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lao ®éng vµ lùc l­îng vò trang trong toµn huyÖn. C¸c vËn ®éng viªn tham gia héi thao cã dÞp ®­îc rÌn luyÖn vµ n©ng cao vÒ mÆt thÓ chÊt, giao l­u häc tËp kinh nghiÖm víi c¸c c«ng ®oµn c¬ së trong huyÖn. Tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy phong trµo rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao; t¹o khÝ thÕ thi ®ua häc tËp, lao ®éng, s¶n xuÊt hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2018.

§©y còng lµ n¨m ®Çu tiªn c¸c c«ng ®oµn khèi tr­êng häc vµ c«ng ®oµn ®Þa ph­¬ng phèi kÕt hîp trong viÖc thµnh lËp ®éi tuyÓn tËp luyÖn vµ tham gia thi ®¸u t¹i héi thao. T¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi cho nh÷ng néi dung tiÕp theo trong c¸c kú héi diÔn, héi thao do L§L§ huyÖn §«ng S¬n ph¸t ®éng tæ chøc.

Thanh Thảo

xã Đông Ninh tham gia hội thao CB, CCVC huyện Đông Sơn năm 2018

Đăng lúc: 14/05/2018 10:37:24 (GMT+7)

Tham gia họi thao CB, CCVC huyện Đông Sơn năm 2018, xã Đông Ninh tham gia thi đấu 3 nội dung: bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền

Thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 12/KH – UBND – L§L§ ngµy 09/4/2018 cña UBND – L§L§ huyÖn §«ng S¬n vÒ viÖc tæ chøc héi thao c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng chµo mõng ®¹i héi c«ng ®oµn ViÖt Nam lÇn thø XII, KØ niÖm 70 n¨m ngµy truyÒn thèng lùc l­îng vò trang huyÖn §«ng S¬n (16/5/1948 – 16/5/2018) vµ h­ëng øng “th¸ng c«ng nh©n” vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng n¨m 2018. Héi thao diÔn ra tõ ngµy 09/5/2018 – 10/5/2018.

Tham gia héi thao c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lao ®éng vµ lùc l­îng vò trang n¨m 2018. X· §«ng Ninh ®¨ng ký tham gia thi ®Êu 3 néi dung gåm c¸c m«n : Bãng chuyÒn nam, bãng bµn nam vµ cÇu l«ng nam. Tæng sè c¸c vËn ®éng viªn tham gia thi ®Êu t¹i héi thao lµ 14 vËn ®éng viªn.

IMG_20180509_140605.jpg

thi đau mon càu long

IMG_20180509_140624.jpg

thi đau bong chuyen

IMG_20180509_140712.jpg


thi đau mon bong ban

Nh×n chung héi tham ®· mang l¹i s©n ch¬i bæ Ých, lµnh m¹nh cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lao ®éng vµ lùc l­îng vò trang trong toµn huyÖn. C¸c vËn ®éng viªn tham gia héi thao cã dÞp ®­îc rÌn luyÖn vµ n©ng cao vÒ mÆt thÓ chÊt, giao l­u häc tËp kinh nghiÖm víi c¸c c«ng ®oµn c¬ së trong huyÖn. Tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy phong trµo rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao; t¹o khÝ thÕ thi ®ua häc tËp, lao ®éng, s¶n xuÊt hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2018.

§©y còng lµ n¨m ®Çu tiªn c¸c c«ng ®oµn khèi tr­êng häc vµ c«ng ®oµn ®Þa ph­¬ng phèi kÕt hîp trong viÖc thµnh lËp ®éi tuyÓn tËp luyÖn vµ tham gia thi ®¸u t¹i héi thao. T¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi cho nh÷ng néi dung tiÕp theo trong c¸c kú héi diÔn, héi thao do L§L§ huyÖn §«ng S¬n ph¸t ®éng tæ chøc.

Thanh Thảo

Giải quyết TTHC