Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
90
Hôm qua:
239
Tuần này:
840
Tháng này:
3575
Tất cả:
345475

HĐND XÃ ĐÔNG NINH KHÓA XX , NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI

Ngày 28/07/2021 15:19:14

HĐND XÃ ĐÔNG NINH KHÓA XX , NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI

Sáng ngày 28/7, HĐND xã §«ng Ninh tổ chức kỳ họp thứ t­ khãa XX, nhiÖm kú 2021 – 2026. VÒ dù có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã; các đồng chí chủ tịch tổ chức xã hội, cán bộ bán chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Bà Lê Thị Thu, đại diện cho đại biểu hội đồng nhân dân huyện, tổ số 01 cũng đã về dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả t×nh h×nh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã 6 th¸ng ®Çu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 th¸ng cuèi năm 2021. Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 th¸ng ®Çu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 th¸ng cuèi năm 2021. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng Chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND xã.Cũng tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp và các ngành có liên quan tiếp thu giải trình các vấn đề như : sản xuất và thu hoạch trong nông nghiệp, giao thông thủy lợi, chợ, nước sạch, thông tin truyền thông, thu gom rác thải, an ninh trật tự xã hội....

Trước khi bế mạc kỳ họp thø hai , HĐND xã §«ng Ninh khãa XX đã biểu quyết 7 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp, bao gồm : Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 ; Nghị quyết về việc tăng thu tiền sử dụng đất và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 để thực hiện ghi thu – ghi chi các dự án khai thác quỹ đất do xã quản lý; Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022.

Thanh Th¶o- §µi truyÒn thanh x· §«ng Ninh

HĐND XÃ ĐÔNG NINH KHÓA XX , NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI

Đăng lúc: 28/07/2021 15:19:14 (GMT+7)

HĐND XÃ ĐÔNG NINH KHÓA XX , NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI

Sáng ngày 28/7, HĐND xã §«ng Ninh tổ chức kỳ họp thứ t­ khãa XX, nhiÖm kú 2021 – 2026. VÒ dù có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã; các đồng chí chủ tịch tổ chức xã hội, cán bộ bán chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Bà Lê Thị Thu, đại diện cho đại biểu hội đồng nhân dân huyện, tổ số 01 cũng đã về dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả t×nh h×nh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã 6 th¸ng ®Çu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 th¸ng cuèi năm 2021. Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 th¸ng ®Çu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 th¸ng cuèi năm 2021. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng Chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND xã.Cũng tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp và các ngành có liên quan tiếp thu giải trình các vấn đề như : sản xuất và thu hoạch trong nông nghiệp, giao thông thủy lợi, chợ, nước sạch, thông tin truyền thông, thu gom rác thải, an ninh trật tự xã hội....

Trước khi bế mạc kỳ họp thø hai , HĐND xã §«ng Ninh khãa XX đã biểu quyết 7 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp, bao gồm : Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 ; Nghị quyết về việc tăng thu tiền sử dụng đất và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 để thực hiện ghi thu – ghi chi các dự án khai thác quỹ đất do xã quản lý; Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022.

Thanh Th¶o- §µi truyÒn thanh x· §«ng Ninh

Giải quyết TTHC