Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Ninh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

danh sách công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: 15:52:06 24/05/2022 (GMT+7)
100%
Print

danh sách công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

                                                                                                                                                                              

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG NINH

Số: 12/UBND-DSCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tại xã: Đông Ninh, huyện: Đông Sơn, tỉnh: Thanh Hóa

 

TT

Tên người sử 
dụng đất

Địa chỉ
thửa đất

Nội dung
cấp giấy

DT 
cấp cũ

DT theo bản đồ năm 2012

DT theo trích đo chỉnh lý của VP đất đai

Thời điểm  
 sử dụng đất

Nguồn gốc
 sử dụng đất

Tình trạng
tranh chấp

1

Lê Thị Chất

Vạn Lộc

Cấp đổi

406m2(200 đất ở+ 206m2 đất vườn)

462,9m2

452,7m2

Năm 1985

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sd (200m2) và Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (206m2)

Không

2

Lê Trọng Kiên

Thành Huy

Cấp đổi

411m2(200 đất ở+ 88 m2 đất vườn+123m2 đất ao)

531,9m2

499,3m2

Năm 1988

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

3

Lê Thị Ngâu

Trường Xuân

Cấp đổi+ Thừa kế cho Lê Khắc Ngà

1183m2 (200 đất ở+ 666m2 đất vườn+317m2 đất 10% ao)

1670,9m2

1221,7m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng (866m2), Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (317m2)

Không

4

Ngô Hữu Quán

Vạn Lộc

 Cấp đổi

1283m2(200 đất ở+ 583m2 đất ao vườn+ 500% ao)

1393,9m2

1245,7m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng (783m2), Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (500m2)

Không

5

Dương Nam Triều

Hoà Bình

Cấp đổi

134m2 (100m2 đất ơ+34m2 đất vườn)

282,3m2

134m2

Năm 1995

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

6

Lê Thị Dựng (Oai)

Thế Giới

Cấp đổi

188m2 đất ở

359m2

356,1m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

7

Lê Đình Thi

Trường Xuân

Cấp đổi

963m2(200 đất ở+ 243m2 đất vườn+520 đất 10%vườn)

1181,2m2

1181,2m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng (443m2), Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (520m2)

Không

8

Lê Đình Cành

Thế Giới

Cấp đổi

45m2 đất ở

63,4m2

63,4m2

Năm 1986

Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

9

Lê Thị Tuất

Thế Giới

Cấp đổi + Thừa kế Lê Đình Ứng

400m2(200 đất ở+ 80m2 đất vườn+120 đất %vườn)

413,9m2

413,9m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

10

Nguyễn Thị Liệu

Thế Giới

Cấp đổi+ thừa kế

684m2(200 đất ở+ 484m2 đất %vườn+kinh tế gia đình)

845,9m2

700m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

11

Lê Sỷ Trạch

Phù Chẩn

Cấp đổi + Thừa kế

223m2 (200m2 đất ơ+23m2 đất vườn)

265,8m2

249,8m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

12

Lê Văn Ngạc

Phù Chẩn

Cấp đổi+ thừa kế

1450m2 (200m2 đất ở+1250m2 đất vườn)

1236,8m2

1224,7m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

13

Lê Bá Ninh

Trường Xuân

Cấp đổi

626m2 (200m2 đất ở+426m2 đất vườn)

832,6m2

754,1m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

14

Hà Xuân Cử

Thế Giới

Cấp đổi+ Tặng cho

372m2 (200m2 đất ở+172m2 đất vườn)

534,4m2

534,4m2

Trước 18/12/1980

Nhận tặng cho của bố mẹ năm 1993

Không

15

Hà Xuân Xoa

Thế Giới

Cấp đổi+ Thừa kế cho ông Cử

240m2 (200m2 đất ở+40m2 đất vườn)

286,6m2

242,1m2

Trước 18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không

 

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 16/05/2022, đến ngày 30/05/2022 Tại địa điểm: Nhà công sở xã Đông Ninh và cổng thông tin điện tử xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã để giải quyết; sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./

 

Đông Ninh , ngày 16  tháng 05  năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Văn Trọng

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
370818

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289